Generalforsamling 2024

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskaber.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen.

6. Budget, fastsættelse af kontingent.

7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår.

8. I lige årstal valg af de i § 8 nævnte personer og i følgende rækkefølge: a) Formand, som samtidigt er valgt som delegeret. b) Der vælges kredsstyrelsesmedlemmer, suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer, delegerede og suppleanter for de delegerede. c) Eventuelt suppleringsvalg af suppleanter for kredsstyrelsesmedlemmer for de delegerede. d) Kritiske revisorer samt suppleanter.

9. Eventuelt

Se mere her

Emner

Målgruppe